آرشيو راديو پارس

   برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2006 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد

January February March April May June July Agust September october November December
Monday 02 06
حميلا نيسگيلی

06 03 01
عباّس فرد
05 03
سيمين اصفهانی
کيوان رفيعی
Holiday 04
مصطفی پيران
02
فريدون گيلانی
06
صادق نقاّشکار
04
منوچهرمحمّدی
Monday 09 13
سارا قاضی
13
آذر درخشان
10
سوسن بهار
08
آتش بيات
12
شادی امين
10 14
شيوانظرآهاری
مرجان انصاری
11 09
نسرين محمّدی
13
فريبامرزبان
11
Monday


16
سيمين اصفهانی

20 20
2
برنامه نوروزی
17
احمد پوری
15
کيوان رفيعی
19
شيوا نظرآهاری
Holiday 21
محمّد حسيبی
نسرين محمّدی
18
رضا آيراملو
16
مسعود رئوف
20
فريدون ارس
18
احمد بخرد طبع
Monday 23
آناهيتا اردوان
27 27
پيام تقدسی
24 22
ياسمين ميظر
26
مهرنوش موسوی
Holiday 28
صادق نقاّشکار
شيوانظرآهاری
25
داريوش شيروانی
23
مسلم منصوری
27
صادق نقاّشکار
 
25
پيمان پاکمهر
Monday 30
غلامرضا مهاجری نژاد
29 Holiday 30
بصير نصيبی

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2005 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد

January February March April May June July Agust September october November December
Monday 03
ثريا شهابی
07
شيوا نظرآهاری
07 04
مهناز تميزی
02 06
ليلا
04
سلاله شيرازی
فريدا
Holiday 05
مژده ارسی
03
هما ارجمند
ياسمين ميظر
07
نيلوفر بيضائی
05
Monday 10
نسرين پرواز
14
تقی حميدی
14
پوران نجات بخش
11
ا
نيس معين

09
فرخنده

13
اشاقی
11
صبحناز داراب زند
15  2
نسرين محمدی
12
سيما بهمنش
نيلوفر بيضائی
10
هايده ترابی
مينا احدی
14
شکوه ميرزادگی

12
عزيزه شاهمرادی
Monday 17 21
ياسمين ميظر
21 18
حشمت عطری

16
ياسمين ميظر

20
فرزاد حميدی
Holiday 22
نسيم يامچی
19
کتايون آذرلی
شيرين مهربد
17
فريبا مرزبان
21
مهوش آژير
19
Monday 24
فريده هرندی
28 28
رويا طلوعی
25
منيره کاظمی
23
ناهيد باقری
27
ليلا قرائی و زويا زرافشان
Holiday 29
رويااشرف آبادی
26
مينا انتظاری
24
مهرنوش معظّمی
28
سيمين اصفهانی
26
نازی آزاده
Monday 31
پری امام
30
شراره داوطلب
Holiday 31
گلرخ جهانگيری
 

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال2004 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد

January February March April May June July Agust September october November December
Monday 05 02 01 05 03 07 05 Holiday 06 04 01 06
Monday 12 09 08 12 10 14 Holiday 09 13 11 08 13
Monday 19 16 15 19 17 21 Hotiday 16 20 18 15 20
Monday 26 23 22 26 24 28 Holiday 23 27 25 22 27
Monday 29 31 30 29