کتاب ها

مبارزه طبقابی ورهائی زنان- پروانه قاسمی - جابر کليبی

پشت برده های انقلاب اسلامی- اعترافات حسين بروجردی

کتابخانه مجموعه فعّالان حقوق بشر در ايران

چپ نمائی و چپ گرائی- بنيان های نظری برای  مبارزه چپ در ايران - کورش عرفانی

گزارش تجربه جنگل- گرد آوری و تنظيم يوسف

آفتابکاران- خاطرات زندان   جلد2    جلد3   جلد4  جلد5 - محمود رويائی

10 روزی که دنيا را لرزاند- اثر جان ريد

فصلنامه ويژه تابستان 1387

کالبدشکافی حقوق بشر- کيوان رفيعی

زنان در چالش با سنت گريزی : تحقيقی پيرامون حقوق اجتماعی زن در ايران- فرزانه دوانی

براندازی قرن امريکائی تغيررژيم ها  از هاوائی تا عراق- ترجمه فريدون گيلانی

پيدايش و نقش دينکاران امامی در ايران- دکتر اسماعيل نوری اعلا

تحليلی نو بر پارادوکس راسل...دکتر فرزاد حميدی

رباعيات خيّام با ترجمه انگليسی- دکتر بهروز همايونفر

تواّب، پديده ای نوظهور در زندان - اشرف دهقانی

                            8 7 6 5 4 3  2  طلای سياه يا بلای سياه 1

بازی شيطان_ به قلم روبرت دريفوس- برگردان فروزنده فرزاد

قرائت قرآن غير دينی_ رضا آيراملو

شش سال انقلاب مشروطه ايران-احمد قاسمی 

کتاب دموکراسی، فمينيسم و سوسياليسم- اثر اندره هيوود ترجمه زری عرفانی

روش های مبارزه کارگری-کورش عرفانی

در باره سرمايه مارکس

نشر کارگری سوسيالييستی

در پشت پرده های انقلاب - اعترافات جعفر شفيع زاده فرمانده پيشين واحد مخصوص انقلاب اسلامی و محافظ خمينی در نوفل لوشاتو و تهران

کتاب بهای انسان بودن - نوشته اعظم حاج حيدری منتشر شد

نئولُيبراليسم ، زن و توسعه - ليلی دانش

آزادی انسان ايرانی - کورش عرفانی

معنای زندگی - نادر عرفانی

دولت 2  3  4  5  6

اعتلای انقلابی و مرحله انقلاب     4 

نامه هائی از راه دور - آثار منتخب لنين

دوران تدارک و انجام انقلاب سوسياليستی اکتبر   2  3   4   6

دوران ارتجاع استوليپنی بلشويکها صورت يک حزب مستقل مارکسيستی به خود می گيرند   2

منشا خانواده مالکيت خصوصی و دولت

فراخوان سازمانيابی تشکّل مستقل کارگری و اتحاّد عمل تسکّل های انقلابی

ماترياليسم تاريخی

انسان، مذاهب و علم و دانش

تشکيل حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه

تشکيل حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه 3   4    5

مانيفست حزب کمونيست   1    2

مجموعه سخنرانيها در کنگره های انترنسيونال کمونيستی(کمينترن)

نقد فلسفه حق هگل

انقلات و ضد انقلاب در آلمان1    2    3    4  

نقد "يک دنيای بهتر" برنامه حزب کمونيست کارگری ايران

شبيخون تاتار ها - فريدون گيلانی
 جنگ و صلح - فرهاد عرفانی