راديو زاگرس

آمريکا

سيماي آزادي آلمان
شراره ها آواي آشنا
صداي ايران

آوا ايران

صداي ج.ا

اسرائيل

راديو صداي روز

برابري

صداي کو مه له

راديو بلوچي

فرانسه

پژواک

فردا

تلويزيون ايرانيان برلين

 همبستگي تلويزيون شهر استكهلم  همسفر
انجمن هنر در تبعيد همصدا

Radio Azadegan freedom Radio for Iranian World Wide

DW-WORLD.DE

 
چرا سوسياليسم

 پدرام مظاهر
نسيم خاکسار
رضا مرزبان

ياسمين ميظر
شهين نوائی
بيژن هدايتی

يدی شيشوانی
بهروز فراهان
تراب ثالث