برای شنيدن زنده برنامه روی فرتور فشار دهيد
يکشنبه ها 12.00 تا 13.00
دوشنبه ها از  17.00 تا  18.00
   به زمان اروپای مرکزی  

LoRa Webradio

      

 راديوپارس


e.mail:
info
@radiopars.org

  گاهنامه 1394 خورشيدی

فيس بوک:  Radiopars Pishtaz

 

  يکشنبه 16 ژوئيه 2017  
غلام عسگری

   

دوستان توجه كنيد كه تنها با  realplayer  ميتوان شنيد!  
لينک راديو پارس در لورا

Radio Lora,  Radio Parss, Millitärstrasse 85a, 8004 Zürich-Switzerland
Tel : +41- 44 567 24 00
Fax: +41-44 567 24 11

           

      برای شنيدن دادگاه محاكمه رژيم ج ا به اين لينك مراجعه كنيد             

کتابها

CD Advert

سرود آزادی
سرود انترنسيونال
16 آذر

لينک ها

ای همصدا با من بزن فرياد  فريدون

   چنانچه روی تاريخ مورد نظر کليک کرديد و عمل نکرد، به سايت Lora.ch مراجعه کنيد

   برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2017 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد                                                                               

2017  January    February    March    April     May     June     July     August   September    October    November    December 
Sunday     1
5
جواد صنم راد
ابراهيم احراری

5
همنشين بهار
محمد نوريزاد
2   4 2 Holiday        
Monday 2
 
6 6 3 1 5 3 Holiday      


Sunday   8
12
مهدی جلالی
12
غلام عسگری
9
غلام عسگری
فاطمه اختصاری
7
جواد صنم راد
حميدرضا توسليان
11
مهدی خزغلی
غلام عسگری
9
جليل آزاديخواه
غلام عسگری
Holiday      
Monday 9

13 13 10
8
12 10        Sunday   15
انور ميرستاری

19
هاشم خواستار
19
جواد صنم راد
16
دکتر مهدی خزعلی
14
امير عباس فخرآور
جواد صنم راد
18
عبدالحسن بنی ضدر
حسن نايب هاشم
16
غلام عسگری
احمد رضازاده
       
Monday 16

20 20 17 15 19 Holiday        


Sunday   22
جواد صنم راد
26
 مهدی موسوی
26 23
مهدی خزغلی
21
رضا اميری
کوروش عرفانی
25
غلام عسگری
مهدی نخل احمدی
Holiday        Monday
23
27 27 24 22
نسيم
26 Holiday        

Sunday   29
جواد صنم راد
زرتشت احمدی راغب
    30
قاسم شعله
سعدی
غلام عسگری
28
منوچهر شفائی
  Holiday          
Monday
30
      29   Holiday        

Wednesday   8
woman day
                 

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2016 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد                                                                               

2016  January    February    March    April     May    June    July     August   September    October    November    December 
Sunday   3
آذر ماجدی
رضا اميری
  6
کوروش عرفانی
رضا اميری
3
آسو رستمی
1 5 3

Holiday

4
جواد صنمراد
2
جواد صنم راد
مانی
داريوش عديم
06 4
Monday 4 1

7
آذرماجدی
4 2 6 4 15 5
زيبا ناوک
3
رويا غياثی
07 5
Sunday   10
محمد امينی
7
جواد صنم راد
13
امين انواری
رضا اميری
10
حسن داعی
رضا اميری
8 12 10 21
دکتر ملکی
محمد مهدوي فر
11
ابراهيمی
جواد صنمراد
9
جواد صنم راد
حامد نادری
13 11
Monday 11
محمدصلاحدين رشيديانی
8
شينا شيروانی
14 11 9 13 11 22
کتاب زينب
12
آذر ماجدی
10
مسيح علينژاد
 مهوش علاسوندی
14 12
Sunday   17
همنشين بهار
رضا اميری
14
همنشين بهار
جواد صنم راد
سيما حب وطن
رضا اميری


20
فردين عسگری
رضا اميری
17
آسورستمی
مانی
جوادصنم راد
15 19 17 28
شهرام احمدی
مهدی خزعلی
جواد صنمراد
18
حميد حجارها
16
جواد صنم راد
اميدعليشناس
20 18
Monday 18
نسرين رمضانعلی

15
محبوبه حسين پور

21
مادران جانباختگان
18 16 20

Holiday

29 19 17
سحر محمدی
21 19
Sunday   24
افشين عبداللهی
منصور اسانلو
21
حسن داعی
رضا اميری


27
همنشين بهار
مانی
24
محمد مقيمی
رضا اميری
22 26

Holiday

  25
جواد صنم راد
23
مهدی فلاحتی
محمد زمانی
27
25
Monday 25
همنشين بهار

22

28 25 23 27

Holiday

  26 24
مهدی خزغلی
  26
Sunday  
28
همنشين بهار
مانی
حسن معارفی پور


    29  

Holiday

    30
 
Monday  
29

    30  

Holiday

    31  

 برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2015 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد     

2015 January   February     March   April      May       June        July         August       September   October     November   December  
Sunday    4
جواد صنم راد
سيماحب وطن
                      1
آبتين آيينه
رضا اميری
سيما  حب وطن
                  1
   آبتين آيينه 
سيما حب
وطن
رضا اميری   
                  5
آبتين آيينه
رضا اميری
 
    3 
آرمان چاروستايی
محمد نوريزاد
جواد صنم راد
رضا اميری
     5
ناديا ذابحی
اميری
سيما
2
   

Holiday

    6
دکتر محمود اميری مقدم
                 
آرمان چاروستائي 
  1
همنشين بهار 
6
امين انواری
جواد صنم راد
Monday 5
سيما و
الهه
                      
آرش شاهتيموری
سيما حب وطن
آلهه رمضانی
2
آرش
شاهتيموری
سيما حب وطن
الهه رمضانی
                   6
آرش شاهتيموری
سيمين بهبهانی
 

الهه رمضانی
                      1
6
مهديس اميری
همنشين بهار
3  

Holiday

7     5        ناديا ذابحی
ييژن فتحی
2
صدای مادران معترض
7
ليلا اسفندياری
Sunday 11
رضا اميری
جواد صنم راد
آرمان چاروستائی


                      8
آبتين آيينه
سيما حب وطن
رضا اميری

8
پروانه فريد
سيما حب وطن
الهه رمضانی
                  12
آبتين آيينه
سيمين دانشور

10
فرزانه روستائی
هاشم خواستار
رضا اميری
   7
      آپوزيت
رضا اميری
          
12
هاشم خواستار
سيما
اميری
9

Holiday

13
دکتربابک دهچمنی
 حسن  داعی 
11
حشمت طبرزدی
8    
شعله پاکروان
آرش مهدوی
13
MOnday 12
آرش  شاهتيموری
سيما و الاهه

         9     آرش شاهتيموری     
الهه رمضانی 
9
سيما حب وطن
                  13
شهرنوش پارسی پور
دکتر ميلانی
 
11
دريا ضفائی
الهه رمضانی
            8
افشين نريمان


13
آرتميس علی آبادی
 سيما حب وطن
  10
سيما حب وطن
14
محمودی
مادر طاهری
شهناز غلامی
12
طاهره صادقی
9
آناهيتا اردوان
14
آذر ماجدی
Sunday 18
آبتين آيينه
رضا اميری
         15
آبتين آيينه
سيما حب وطن
 
                 
15
آبتين آيينه
سيما حب وطن
رضا اميری
     19
 تکرار
                 
17
سهيل پرهيزی
رضا اميری
سيما حب وطن
  14
شيرين عبادی 
سيما حب وطن
رضا اميری   
19
همنشين بهار
 اميری
16
بابک ده چمنی
ناصر پيمان
     20
دکتر بابک ده چمنی جواد صنم راد
18
دکتر
 بهرام آبار

کاظم موافق
15
پرويز دستمالچی
20
سيامک قادری
همنشين بهار

Monday 19 
آرش شاهتيموری
الهه

      22
همنشين بهار 
آرمان   چاروستائی
16
آرش شاهتيموری
سيما حب وطن
20  
آرش  شاهتيموری
 
18
آرمان چاروستائی
فروغ فرخزاد
       15
آدر نفيسی 
20

Holiday

17
تقی رحمانی
                 21
مادران خاوران 3)
شهناز علامی
 
19
آناهيتا اردوان
16
برنامه ياذدهم تلويزيون حقوق بشر
21
Sunday 25
آبتين آيينه
سيما و اميری

                       23 
سيما حب وطن
الهه رمضانی    
22
آبتين آيينه
رضا اميری

                 26
جواد صنم راد
سيما حب وطن
رضا اميری
 
24
سيما حب وطن
رضا اميری
21
مزدا شاهانی 

 
26
Holiday

23
Holiday
 27
همنشين بهار
رضا اميری
 
25
حبيب سربازی
رامين گلبانگ
اميری
22 
همنشين بهار
27
Monday 26
آرش شاهتيموری
سيما حب وطن
  23
آرش شاهتيموری
مهوش علاسوندی
نرگس محمدی
       27
سيما          
           الهه
    
25
سهيل پرهيزی
سيما حب وطن
22  دريا صفائی  

 
27
Holiday

24
Holiday
28   
            آناهيتا اردوان
طاهره صادقی
26
مادر امين انواری
23
28
Sunday
29
آبتين آيينه
رضا اميری


31 
زرتشت احمدی راغب
رضا اميری
     28
 دکتر
نايب  هاشم
   

Holiday

30
Holiday
       29    
آبتين آيينه 
 

 


30
آرش شاهتيموری
الهه
رمضانی
  29  
رضوان مقدم
مهدی رستم پور

31
راشين سودمند
    30  
گلشن فتحی
 

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2014 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد

2014 January February March April May June July August September October November December
Sunday

5
محمد زمانی
آريو پرشين

2
آبتين آيينه
ناصر پيمان
Siro Ortelli

2
سيما حب وطن
  وشاهرخ قشقائی


آبتين آيينه
رستم ميرلشری

4
آبتين آيينه

  1 
آبتين آيينه
مازيار
2

  6 
آبتين آيينه
مزدک1

  3
Holiday

 

5 
آبتين آيينه
کورش اعتمادی

  2
بهرام آبار
کورش اعتمادی
جواد صنم راد

 

Monday

6

3 
پناهندگان در اعتصاب غذا

3
شهناز غلامی


7
شهنازغلامی

5
شهناز غلامی
ريحانه جباری

2
شهنازغلامی

  7
شهنازغلامی

4
Holiday

  1
آرش شاهتيموری سهيلا ستاری

6
آرش شاهتيموری


آرش شاهتيموری
نرگس محمدی 

  1 
آرش شاهتيموری
رضا اميری

Sunday

12
محمد زمانی
جواد صنم راد

9
جواد صنمراد و سيما

9
جواد صنم راد

13 
آبتين آيينه
حسن داعی

11
آبتين آيينه

8
آبتين آيينه
مانی پيامبر

  13
آبتين آيينه
مزدک2

 10
Holiday

 7
آبتين آيينه
حسن داعی

 12
جواد صنمراد
کورش  اعتمادی
بهرام آبار
 

9
رامين پيرامون
جواد صنم راد

 7
  رامين گلبانگ
   امير انتظام   

Monday

13
در مورد محسن رفيقدوست

10
ژاله وفا

10
شهناز غلامی
ناهيد مکری
مصی فتحی
حسن معارفی پور

14
نسرين ستوده
شهناز غلامی

12
شاهين نجفی

 9 
شهنازغلامی
قتل های ناموسی

  14
شهناز غلامی
زنان کارتن خواب


11
شهناز علامی
               

8
  آرش شاهتيموری
حسن داعی

13
آرش شاهتيموری
رامين پيرامون

10
آرش شاهتيموری
 


 آرش شاهتيموری
عسل نوبخت

Sunday

19
آبتين آيينه
جواد صنم راد

16
آبتين آيينه
سيما و
جواد صنم راد

16
جواد صنم راد

20
آبتين آييينه

 18
آبتين آيينه
فری مظلوم

  15 
آبتين آيينه
مانی پيامبر2

 

17  
رامين پيرامون

14
 
آبتين آيينه
رامين پيرامون

19 
آبتين آيينه
جواد صنمراد 

  16

همنشين بهار

14  
آبتين آيينه 

Monday

20
مهوش علاسوندی

17
شهنازغلامی

17
شهنازغلامی

21
منصور اسانلو

19  
شهناز غلامی
نداسلطانیفر

  16 

  21
Holiday

18 
شهناز علامی
         
   
 

15
 
آرش شاهتيموری
دريا صفاری

20 
آرش شاهتيموری

17  

آرش شاهتيموری

    15

Sunday

26
آبتين آيينه
جواد صنم راد

23
آبتين آيينه
سيما جب وطن
جواد صنم راد

23
آبتين آيينه
جواد صنم راد

27
منصور اسانلو

  25 
آبتين آيينه

مازيار 1

  22 
منصور اسانلو

  27
Holiday

24
آبتين آيينه سمين بهبهانی

  21
جواد صنمراد

26
دکتر بهرام آبار
کورش اعتمادی
جواد صنم راد

 23
آبتين آيينه
آرمان چاروستائی 

   21
همنشين بهار
آرمان چاروستائی

Monday

27
درباره هيلاصديقی

24
نرگس محمدی

24 
گوهر عشقی
فرزانه راجی
شهناز قلامی

28
مادرسعيدزينالی

  26 
شهنازغلامی

  23 
سيمين بهبهانی

  28
Holiday

    25     سيمين بهبهانی

  22
آرش شاهتيموری
مهشيد پگاهی

27
آرش شاهتيموری
رامين پيرامون 

  24
آرش شاهتيموری  

مهوش علاسوندی

22
آرش شاهتيموری
رضا اميری 

Sunday

 

 

30
آبتين آيينه
مانی

 

 

  29 
بهرام مشيری

 

31

 آبتين  آيينه آرمان چاروستائی 

 28
آّبتين آيينه
جواد صنمراد

 

  30
آبتين آيينه
رامين پيرامون

28
سيما حب وطن 

Monday

 

 

31
آبتين آيينه

 

 

    30 
فروغ فرخزاد

 

 

29
آرش شاهتيموری

 

 

29
آرش شاهتيموری
سيما حب وطن 

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2013 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد 

2013 January February March April May June July August September October November December
Sunday

6
مانی و جواد صنم راد

3

3
همنشين بهار و شاهپور بختيار سعيد قاسمی نژاد و داريوش شکف

 

5  
آبتين آيينه و جواد صنمراد

2
آبتين آيينه
عالی پيام

 

Holiday
4

1
آ
بتين آيينه

6

جواد صنم راد

3
آبتن آيينه
جواد صنم راد


1
آبتين آيينه

Monday

7

4

4

1
مادر ستار بهشتی

6 
مرسده قديانی و مادر ستار بهشتی

3
پيام اخوان و
 رويا

01
هديه شمسی

Holiday
5

2

7
مانی

4

2
مادر حسين
رونقی  و
صدای رندانی سياسيی محکوم
به اعدام

Sunday

13
جهانگير گلزار

10
جواد صنم راد
ا
سماعيل خوئی

10
 همنشين بهار  مينوجوان و حسين پويا

7
عارف و عالی پيام

12 
آبتين آيينه و جواد صنمراد

9 
آبتين آيينه
مهوش علاسوندی

7
آبتين آيينه

Holiday
11

8
آبتين آيينه

ادبيات مشروطه

13
جواد صنم راد
بهرام رحمانی
عباس سماکار

10
آبتين آييينه و
مانی

8
آبتين آيينه

Monday

14
زانيار مرادی

11
ميهن جزنی

11
مهوش علاسوندی

8
پروانه فريد

13 
آذر ماجدی

10
سحر محمدی

8
آذر ماجدی

12
آبتين آيينه
يادمان فريدون فرخّزاد

9

14

11

9
احمد شهيد

Sunday

20
جناب ايجادی
و مانی

17
همنشن بهار

17
جواد صنم راد
انور ميرستاری و حسن معارفی پور

14
آبتين آيينه

19
آبتين آيينه

16 
آبتين آيينه

14
آبتين آيينه

18
آبتين آيينه
يا
دمان فريدون فرخزاد 2

15
آبتين آيينه

ادبيات مشروطه

20

آبتين آيينه
جواد صنم راد

17 
ناصر پيمان

15
جواد صنم راد

Monday

21
مهوش علاسوندی

18
داوود آزاد

18
شکوه ميرزادگی

15
سلاله شيرازی

20
آذر ماجدی

17
شورا مکارمی

15
شادی امين

19
در باره وافعه 28 مرداد

16
تربپونال بپن المللی

21
رويا
اشرف آبادی

18
آبتين آيينه

16
خانواده ستار بهشتی

Sunday

27
همنشين بهار
گروه مضراب

24
همنشين بهار
و مانی

24
جواد صنم راد

21
آبتين آيينه

26
آبتين آيينه

23
آبتين آيينه
مهوش علّاسوندی

21
آبتين آيينه و
شکوفه سخی

25 
مهدی اصلانی
مصطفی پورمحمدی

22
يادمان
فاجعه
67

27
جواد صنم راد و حافظ

24
آبتين آيينه

22
آبتين آيينه

Monday


28
همنشين بهار
گروه مضراب

25
همنشين بهار

25
مهوش علاسوندی
ماری متوسيان

22
ژاله وفا

27
اميد جمشيدی

24
آذر ماجدی

22
Holiday

26 
سوگند عليخواه

23
شيرين صوراسرافيل

28
شيوا محبوبی
پدر زانيار مرادی

25
محمد آزاد
گنجی

23

Sunday

    

    

31
جواد صنم راد


28

آبتين آيينه و مانی

 

30
جعفر دارچينی

Holiday
28

 

29
حسن داعی
معرفی
 جواد ظريف

 

 

29
جواد صنم راد

Monday

 

 

 

29
مانی

 

 

Holiday
29

 

30

 

 

30
هيلاصديقی

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2012 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد 

2012 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Sunday

1
جواد صنم راد

5
حسن داعی
مهوش علاسوندی

4

1
مهوش علاسوندی
پرويز صياد

6
ابراهيم محمودی
محمّد تنگستانی

3
مانی و
علی آزا د

1
آزاده فرقانی
جواد صنمراد

5
Holiday

2
جواد صنم راد

 

4
جواد صنم راد

2

Monday

2
مهوش علاسوندی

6

5

2
مهوش علاسوندی

7
رويا اشرف آبادی

4

2
لادن بازرگان

6
Holiday

3

1
سيما بينا

5

3

Sunday

8
جواد صنم راد

12
حسن داعی

11
ليلی گلزار
و مانی صبا

8
ناصر پيمان و
مانی صبا

13
شهناز نيرو منش ، محمّد نوريزاد

10
ابراهيم محمودی
هادی و صمدش

8
جواد صنم راد

12
Holiday

9
جواد صنم راد

7
نهضت فرنودی

11
خواهر ستار بهشتی
مسيح علينژاد

9
ژاله وفا

Monday

9

13

12

9
پرويز صيّاد

14

11
داريوش

9

13

10

8  
وحيد دريابر

12
رويا اشرف آبادی

10
مانی و
ايران انصاری

Sunday

15
محسن نجات

19
مهوش  علاسوندی

18
گزارش چهارشنبه سوری

15
محمّد تنگستانی

20
همنشين بهار و
مهوش فتحی

17
مهوش فتحی

15
بهروز پرتو

19
شهاب دواتگر نيا

16

14
شاهرخ مشکين قلم

18
همنشين بهار
سخنرانی ياسر عرفات

16
ژاله وفا

Monday

16


20

19

16
حسن داعی

21
ناصر پيمان

18
آذر نفيسی

16
Holiday

20

17

15

19

17
ژاله وفا

Sunday

22
حسن بايگان

26
کورش عرفانی

25
مهوش علاسوندی بيژن فتحی
ناصر پيمان
ايراندخت

22
محسن نجات

27
علی شيرازی
شيوا محبوبی

24
مادر عصمت

22
Holiday

26
سيامک ستوده

23
حسن  داعی

21
جواد صنمراد

25
بيژن نيابتی

23
ايراندخت انصاری

Monday

23
حسن طالبی

27
ناهيد زارع

26

23
پانته آ بهرامی
ليلا قلعه بانی

28
ستاره فرمانفرمائيان
پناهندگان در دانمارک

25
روحی شفيعی

23
Holiday

27
خاطره معينی

24

22
شيرين صوراسرافيل

26
امير نيلو
پيام مادر ستار بهشتی

24
هايده و گلپايگانی

Sunday

29
احمد رضائی

 

 

29
حسن معارفی
مانی و محمّد تنگستانی

 

 

29
Holiday

 

30 
فرهنگ هلاکوهی
ليلا قبادی

28
جواد صنم راد

 


30

حميرا و ياحقّی

Monday

30

 

 

30
رويا اشرف آبادی

 

 

30
Holiday

 

 

29

 

31
شهر قّصه

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2011 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد 

2011 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Sunday

2
فريبرز رئيس دانا ژاله اصفهانی  
2
جواد صنمراد
مهردادعارفانی

6
ايوّب رحمانی

6
سعيد پاکنيّت  شفيقه صابری

3
نرگس دکمه چی

1
فعالّان کارگری

5
جمهوری ايرانی و  مقايسه  رضا شاه و محمّد رضا شاه

3
   افشاگری  دختر دانشجو در مورد تجاوز

 

4
آبتين آيينه

2
علی دروازه غاری

6

4
بهرام رحمانی

Monday

3
    هيلا صديقی    (گل مريم)

7
زهره افتخاری

7
 ايراندخت انصاری

4
مريم افشاری

2
عباّس مظاهری

6
زندگی فروغ فرخّزاد

4

1
Holiday

5

3
 درد دل دختران 16 ساله دبيرستانی

7
شيرين نريمان

5

Sunday

9
حسين لاجوردی

13
احسان سلطانی

13

10
سعيد پاک نيّت

8
سخنان خامنه ای،  رحيم مشائی ، ليلی پورزند و تهمينه ميلانی

12
آبتين آيينه

10
عباّس مظاهری
مجتبی واحدی

7
Holiday

11
مهدی اصلانی

9
دکتر مالجو
لايحه کار

13
فرهنگ قاسمی

11
شيرين نريمان

Monday

10
   زهرا رهنورد

14
نگار جعفری

14
 آناهيتا اردوان

11

9

13
آناهيتا اردوان

11
ايجاد کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان

8
Holiday

12
فرخنده آشنا

10

14

12
سلاله شيرازی

Sunday

16
جواد صنمراد

20
دانشجوی دانشگاه هنر
شيوا نظرآهاری

20

17
محسن نجات
حسن ماسالی

15
ناصر کاخساز

19
سعيد پاک نيّت

17
محمود دولت آبادی

14
Holiday

18
الهه امانی

16
زندگی مرضيه

20
ناصر پيمان

18
مهوش علاسوندی

Monday

17
  هما ارژنگی

21
زندگی قمر
فريدون فرخزّاد

21
شفيقه صابری

18

16
آناهيتا اردوان

20
شيوا محبوبی

18
Holiday

15

19
شکوفه منتظری

17

21
بهرام مشيری

19

Sunday

23
  جواد صنمراد

27
بهرام رحمانی سعيد پاکنيّت

27
حسن معارفی پور

24
آبتين آينه

22  
سخنان مادر و پدر فتحی

26
کورش عرفانی
بهروز پرتو

24
Holiday

21
 فرّخ قهرمانی

25
شادی امين

23
جواد صنم راد

27
عاطفه گرگين

25

Monday

24
مرجان انصاری بهرامی

28
مهرنوش شفيعی

28
آناهيتا اردوان

25

23
روناک اياضی

27
پيام مادر فتحی ها و مادر سهراب اعرابی

25
Holiday

22

26

24

28
گفتگو با گروه نوای دل

26

Sunday

30
ؤ     شهاب سيروانی

 

 

 

29
کامران مهرپور
علی مبارکی

 

31
Holiday

28
حسن بايگان

 

30
جواد صنم راد

 

 

Monday

31
نيوشا

 

 

 

30

 

 

29

 

31

 

 

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2010 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد 

2010 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Sunday

3
 ژاله دفتريان

  

  

4
عطا هودشتيان

2
علی مبارکی

6
احسان امامی

4
کورش عرفانی

1
Holiday

5
مينو  ، آناهيتا ترکمن ،  عالی پيام

3
کورش عرفانی

  

5
حسن بايگان
 

Monday

4
 کورش عرفانی

1
 ژاله وفا

1
ژاله وفا

5
کورش عرفانی

3

7
شهلا دانشفر
 

5
مينا احدی

2
Holiday

6
مينو هميلی

4

1
محمد مصطفائی
هيلا صديقی
 

6
پری قدمی  ستاره

Sunday

10
کورش عرفانی
 

7
ژاله وفا

7
سوسن بهار

11
کورش عرفانی و جواد صنم راد

9
بيژن افتخاری

13
 آرش شاهتيموری

11
 کورش عرفانی

8
Holiday

12
  زيبا کرباسی، شهروز رفيع و گيسو شاکری

10
دکتر
مسعود افتخاری

7
کورش عرفانی

 

12
حسن معارفی پور
حسام فرياد

 

Monday

11
کورش عرفانی

8
کورش عرفانی

8
آذر ماجدی

12

10

14
کورش عرفانی

12

9
Holiday

13
ليلا دانش

11
آذر ماجدی

8
نرگس محمّدی
 

13
پری قدمی  ستاره

Sunday

17
 کورش عرفانی

14
رها بحرينی  کورش عرفانی

14
 کورش عرفانی

18
علی شريفيان
 

16
بيژن افتخاری

20
ايمان شير علی

18
سيامک ستوده و احسان سلطانی

15
Holiday

19
دکتر مسعود افتخاری
 

17
دکترمسعود افتخاری

 عر14
حسن     فابايگان

19
حسن بايگان

Monday

18
 کورش عرفانی

15
 رها بحرينی

15

19
علی شريفيان
 

17

21
شهلا آقاپور

19
Holiday

16

20
نازنين داوودی

18

15
کورش عرفانی

20

Sunday

24
کورش عرفانی

21
  بيتا توانا و کورش عرفانی

21
برنامه نوروزی

25
ژاله دفتريان

23
بيژن افتخاری

27
 داريوش شکف

25
Holiday

22
سردار رضا مدحی و
سرهنگ محمدرضا آرين

26
 
شاهرخ مشکين قلم

24
دکترمسعود افتخاری

21

(1)26
حسن معارفی پور

(2)26
جواد صنمراد

Monday

25
 سميّه رشيدی و  کورش عرفانی

22
کورش عرفانی

22
کورش عرفانی

26

24

28

26
Holiday

23

27

25
سارا نيکو

22

27
نسرين ستوده

Sunday

31
کورش عرفانی
 

28
ژاله وفا
 

28
کورش عرفانی

     

30
 عزّت مصلّی نژاد

  

  

29
 اسماعيل هوشيار

  

31
ژاله وفا

28
کورش عرفانی

  

Monday

 
 

  

29

  

31

  

  

30

  

  

29
مينا احدی

  

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2009 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد 

2009 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Sunday

04
کوروش عزفانی

01
جواد صنم راد

01
بهرخ بابائی

05
جواد دادستان

03
کوروش عرفانی
 

 

05
م. ساقی  جواد صنم راد 

02
Holiday

06
مينا احدی

04
نورايمان قهاّری

01
جعفر پويه

06
کورش عرفانی و جواد صنم راد

Monday

05

02
محسن نمکيان

02
 
کاوه عبّاسيان  فريبا

06

04
پريس کینژاد

01
پريس کینژاد

06
پريس کِينژاد

03
Holiday

07
مينا انتظاری

05

02
ياشار حکاک پور
 

07
 
کورش عرفانی، پيوند و عباس عاقلی زاد
 

Sunday

11
جوادصنم راد

08
حسن بايگان
 

08
شکوفه تقی

12
شکوفه تقی

10
کوروش عرفانی

07
 
ژاله وفا

12
جواد صنم راد  

09
Holiday

13
کوروش عرفانی

11
 گيسو شاکری

08
کورش عرفانی

13
پيوند و
کورش عرفانی

Monday

12
جواد صنم راد

09

09

13
کاوه عباسيان و يلدا نورشاهی

11
پريس کینژاد

08
يلدا نورشاهی

13
Holiday

10
حسن طالبی

14

12

09
کوروش عرفانی

14
 کورش عرفانی

Sunday

18
جواد صنم راد
حسن نايب هاشم

15
امين موّحدی فرشته مولوی

15
مهناز قزلّو

19
 
شکوفه تقی  جواد صنم راد

17
حسين لاجوردی

14
سياوش کوهرنگ و بهرنگ

19
Holiday

16
مسعود افتخاری

20
فستيوال هنر در تبعيد

18
بعلت بيماری
حدف شد

15
آرمان نوری

20
 
کورش عرفانی

Monday

19

16
مهدی هويری
رضا بيشتاب

16
 
يلدا نورشاهی  محسن نمکيان

20

18
مهدی هويزی

15
پريس کينژاد
 

20
Holiday

17
مارينا نعمت

21
مريم ضرغامی

19
تکرار سپتامبر27

16
 کورش عرفانی
 

21

Sunday

25
حسن بايگان
جواد صنم راد

22
زينت ميرهاشمی

22
ستار لقائی

26
کوروش عرفانی
شکوفه تقی
 

24
 کوروش عرفانی

21

26
Holiday

23
مينا رزّين
بابک داد

27
مينا زريّن، هژير پلاسچی و عادل

25
جابر کليبی

22
مسعود افتخاری

27
 سعيد و کورش عرفانی
 

Monday

26
يلدا نورشاهی
امين موحّدی

23
يلدا نورشاهی

23

27
کوروش عرفانی

25
يلدانورشاهی و ياشار حکاّکپور

22
يلدا نورشاهی

27
Holiday

24

28
 منوچهرشهابی مينو خواجالدين   مهديه کلهری   ياورخسروشاهی

26

23
  
اميراردلان  کوروش عرفانی و آذر ماجدی

28
کورش عرفانی

Sunday

    

    

29
جواد صنم راد

   

31
فيروزه نهاوندی

28
کوروش عرفانی

    

30
ژيلا افتخاری

   

      

29
مسعود افتخاری

    

Monday

    

    

30
جواد صنم راد

    

    

29
سعيد حومه تهران
 يلدا نورشاهی

    

31

   

    

30
 
کوروش عرفانی

    

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2008 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد 

2008 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Monday

07
آرمان نوری
امير موّحدی

04
جواد صنم راد

03
ژاله وفا

07

05
صادق نقاّشکار

02

07
رويا کاشفی

04
Holiday

01
منوچهر محمدّی

06
امين موحّدی

03
يلدا نورشاهی

01
امين موحّدی

Monday

14
فريدون گيلانی
وحيد قراباغلی

 

11
سعيد ولدبيکی
محمدرضاکثرانی

10
وريا محمّدی

02
انور ميرستاری

12
 آرش شاه تيموری

09

14
Holiday

11
سيامک بهاری
جواد وصالی
 کثرانی  

08
شهلا نوری
جواد وصالی

 

13
يونس پارسا بناب
 

10
ابوالفضل اردوخانی

08
جواد شکوهی نيا

Monday

21
احسنی

18
بصيرنصيبی
 

17
محمدرضا کثرانی

21
کيوان رفيعی

19
مهدی هويزی
بهزاد پيله ور
 محمدرضا کثرانی
 

16
وحيد ولی زاده
محمدرضاکثرانی


21
Holiday

18
مينا زرّين
جواد صنم راد

15
دالگا خاتين اوغلو و جابر کليبی

20
کورش احمدی

17
محسن نمکيان

15
امين موّحدی و سيامک بهاری

Sunday

27
کتايون آذرلی
محمد رضاکثرانی

24
ايرج جنتی عطائی
مهستی شاهرخی

24
کيوان رفيعی

27
خسرو سيف
الاهه بقراط

25
منظر حسينی
فريدون گيلانی گيسو شاکری

23
فريدون گيلانی

29
فريدون گيلانی

28
Holiday

25
جوادصنم راد

22
آری بن مناشه
 

26
شاهکار بينش پژوه
کورش عرفانی

23
مرتضی محيط

22
امين موّحدی

Monday

28
جواد صنم راد
پوريا جاويد

25
مينا احدی

30
آسمان مقدّم
جواددادستان

28
مهرداد سيّد عسگری

26
حسن داعی

30

  

31
شيما احمدی، خالدحردانی  کامران ميرهاشميان
 

28
مقصودی
آهنگری
کثرانی

27
کورش عرفانی
باقر افشاری

24

28
اکرم
 پدرام نيا

 

  

  

31
بيژن باران

  

  

  

  

  

29

  

  

29

برای شنيدن برنامه هفتگی وارد آرشيو سال 2007 شده و روی تاريخ مورد نظر کليک کنيد 

2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Monday

01
ليلاجديدی
 

05
بهمن اديب

05
آتش بيات

02
احمد مظاهری

07
صادق نقاّشکار

04

02
مينا زرّين

06
Holiday

02
صادق تقّاشکار

01
علی رحيمی

05
همايون مهمنش

03

Monday

08
ويدا قهرمانی

12
سيما طنابی

12
سيما طنابی

09
گيسو شاکری
احمد مظاهری

14
برهان ديوارگر

11
پروانه بکا

09
صادق نقاّشکار

13
مينا زرّين
م.صبوری
 

10
رضا بيشتاب

08
خاتون اغلو

12
بهزاد کاظمی

10
بينا داراب زند
منوچهر صالحی

Monday

15
زيبا کرباسی

19
فريبا مرزبان

19
آتش بيات

16
گيل آوائی

21
سهيلا ده ماسی

18
پروانه بکا

16
Holiday

20
هدايت متين دفتری

17
پروين محسنی
امين موحّدی

15
بيژن نيابتی

19
م سحر

17
فريبا اميرخيزی

Sunday

22
جواد صنمراد

26
ميترا سرو

26

23
رزا روشن

28
علی مبارکی

25
فرشاد حسينی

23
Holiday

27
مژده ارسی

24

22

sunday 25
 کتايون آذرلی

23
زهرا شمس
تقوی بيات
کتايون آذرلی

Monday

29
بهمن اديب

  

  

30
يدالله خسرو شاهی

  

  

30
Holiday

  

  

29
 بهرخ بابائی

26

24

يکشنبه31

 

برنامه آرشيو سال های قبل راديو پارس            

Radio Parss, an Iranian radio program produced by Iranian women in Zurich.This program is available on the local radio Lora in Zurich, Switzerland
on FM 97.5 MHz every Monday, starting from the 6th of January 2003 from17.00 to 18.00 .Radio Parss is an Persian language
  station that is concentrating on political, social and feminism movement with a focus on women's rights.